Aco Shopov / Ацо Шопов

Aco Shopov was a Macedonian poet and translator, a member of MANU, and one of the founders of modern Macedonian poetry.

Shopov is one of the founders of modern Macedonian literature. His first collection Pesni (Songs) in 1944 is the first book in Macedonian language published in liberated Macedonia. He was the President of the Writers 'Association of Macedonia DPM and its member since its founding in 1947, the first President of the Council of the Struga Poetry Evenings Festival, President of the former Union of Literary Translators of Yugoslavia, President of the Writers' Union of Yugoslavia, Member of the Macedonian Academy of Sciences and Arts (MANU) since its founding (1967), member of the Macedonian PEN Center, President of the Republic Commission for Cultural Relations Abroad, Ambassador of SFRY in Senegal (1971 - 1975), First Director of the publishing house " Kocho Racin ", long-term director of the publishing house" Makedonska kniga ", as well as editor or editor-in-chief of the magazines:" Nov den "," Mlad Borec "," Idnina "," Sovremenost "," Horizont "and the satirical newspaper" "Osten."

Ацо Шопов беше македонски поет и преведувач, член на МАНУ и еден од основоположниците на современата македонска поезија.

Шопов е еден од основоположниците на современата македонска книжевност. Неговата прва збирка Песни (1944) e првата книга на македонски јазик објавена во слободна Македонија. Тој бил претседател на Друштвото на писателите на Македонија ДПМ и негов член од основањето во 1947 г., прв претседател на Советот на фестивалот Струшки вечери на поезијата, претседател на поранешниот Сојуз на книжевните преведувачи на Југославија, претседател на Сојузот на писателите на Југославија, член на Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) од нејзиното основање (1967), член на Македонскиот ПЕН центар, претседател на Републичката комисија за културни врски со странство, амбасадор на СФРЈ во Сенегал (1971 - 1975), прв директор на издавачката куќа „Кочо Рацин“, долгогодишен директор на издавачката куќа „Македонска книга“, како и уредник или главен и одговорен уредник на списанијата: „Нов ден“, „Млад Борец“, „Иднина“, „Современост“, „Хоризонт“ и сатиричниот весник „Остен“.

Source/Извор: http://manu.edu.mk/

Share

© 2021, colorized.mk. All Rights Reserved