Hotel Europe in Bitola / Хотел Европа во Битола

The story of Hotel Europe in Bitola during WW1

When the Serbians had won Bitola from the Turks the proprietor had suitably commemorated the event and striven to attract official favour by changing its original name to that of "Hôtel de la Nouvelle Serbie."

Three years afterwards, in the same month, the Bulgars had taken the town from the Serbs, and the establishment quickly became "Hôtel de la Nouvelle Bulgarie."

Now, exactly twelve months later, the Serbs had recaptured Monastir, and the "Nouvelle Bulgarie" sign had to come down with a run to avoid certain trouble.

Under the sign of "Hôtel Européen" he told me he felt that, for some time at any rate, he could have an easy mind.

Приказната за Хотел Европа во Битола за време на Првата светска војна

Кога Србите ја освоија Битолa од Турците сопственикот соодветно сакаше да го одбележи настанот и да привлече корист со промена на неговото оригинално име и го прекрсти во “Hôtel de La Nouvelle Serbie”.

Три години подоцна, во истиот месец, Бугарите го презедоа градот од Србите и хотелот за брзо стана “Hôtel de La Nouvelle Bulgarie”. Сега, точно дванаесет месеци подоцна, Србите ја вратија назад Битола и знакот “Nouvelle Bulgarie” мораше да тргни за да се избегнат одредени проблеми.

Па тој одлучи во иднина хотелот да се вика “Хотел EUROPEEN”, и ми рече дека чувствува, за некое време, во секој случај, да нема проблеми повеќе.

November/Ноември 1916

Source/Извор: © IWM Q 32563

Share

© 2021, colorized.mk. All Rights Reserved