Surely everyone wonders what the world of their grandparents would look like in true colors when they look at their old black and white photos.

That is exactly how the idea for colorized.mk was born. A couple of young photography and technology enthusiasts started colorizing old photographs for fun, and soon after decided to share the photos with the world.

The whole idea is mostly non-profit, but in any case some funds are needed to maintain the website and therefore we need your support. Follow, like and share. In the future there will be a nice online store with products from Macedonia.

Сигурно сите се прашуваат како би изгледал светот на нивните баби и дедовци во вистински бои кога ги гледаат нивните стари црно-бели фотографии.

Токму така и се роди идејата за colorized.mk. Неколку млади љубители на фотографија и технологија започнаа да ги колоризираат старите фотографии за забава, но наскоро одлучија да ги споделат фотографиите со светот.

Целата идеја е главно непрофитна, но во секој случај се потребни средства за одржување на веб сајтот и затоа ни е потребна вашата поддршка. Следете, лајкнувајте и споделувајте. Во иднина ќе следи симпатичен онлине шоп со производи од Македонија.

© 2021, colorized.mk. All Rights Reserved