Slavko Janevski / Славко Јаневски

Slavko Janevski was a prominent Macedonian short story writer, novelist, poet, film screenwriter, essayist and painter. For many years he was a member of the Macedonian Academy of Sciences and Arts and the Writer’s Association of Macedonia. He belongs to the first generation of Macedonian writers after WW2, which laid the foundations of contemporary Macedonian literature. His novel “The Village Behind the Seven Ashes” (1952) is the first novel published in standard Macedonian.

Due to his fruitful creative career, Janevski was awarded a number of awards and recognitions, including the awards “AVNOJ”, “October 11” and “Miladinovci Brothers”.

Славко Јаневски бил истакнат македонски раскажувач, романописец, поет, филмски сценарист, есеист и сликар. Долги години бил член на МАНУ и Друштвото на писатели на Македонија. Тој припаѓа на првата генерација македонски писатели по Втората светска војна, која ги поставила темелите на современата македонска книжевност. Неговиот роман „Село зад седумте јасени“ (1952) е првиот роман објавен на стандарден македонски јазик.

Поради својата плодна творечка кариера, Јаневски бил одликуван со поголем број награди и признанија, меѓу кои наградите „АВНОЈ“, „11 октомври“ и „Браќа Миладиновци“.
Source/Извор: http://manu.edu.mk/

Share

© 2021, colorized.mk. All Rights Reserved