Stevo Hristovski-Patako / Стево Христовски–Патако

On July 28, 1943, Stevo Hristovski-Patako, a member of the Macedonian national liberation and communist movement was killed in Bitola. He was a person who relentlessly dedicated himself to the liberation and anti-fascist struggle of the Macedonian people for freedom. After being discovered and surrounded by Bulgarian police he entered the fight, and after realizing that the fight was doomed to failure, he killed himself with the last bullet, so as not to fall alive into the hands of the enemy.

На 28 јули 1943 година, во Битола е убиен Стево Христовски–Патако, припадник на македонското националноослободително и комунистичко движење и личност која беспоштедно ѝ се посвети на ослободителната и антифашистичка борба на македонскиот народ за слобода. Тој бил откриен и обиколен од бугарската полиција. Влегол во борба, но увидувајќи дека борбата е осудена на неуспех, со последнот куршум се убил, за да не падне жив во рацете на непријателот.

Source/Извор: „Сојуз на Борците од НОАВМ 1941 - 1945 и граѓаните продолжувачи“ - Битола

Share

© 2021, colorized.mk. All Rights Reserved