The Red Cross personnel / Персоналот на Црвен Крст

The Red Cross personnel in Bitola. From left to right, back row, Miss Rogers and two local workers, next row, Miss Rose and Mrs. Freeman, next row: local workers, Major Rogers Perkins, Captain Austin, Captain Pfotzer, Miss Crosley, Lieut. Paul Ivanichevitch, Lieut. Adams, front row, an orphan, Miss Mountain, Dr. Keyes, Capt. Lanning McFarland, Dr. Flood, Miss Saxton.

The two army officers in the group, Capts. Austin and Pfotzer organized the municipal health department of Bitola and are members of it. Drs. Keys and Flood, the two Red Cross women, have been on the Balkans for a year and a half. During the Allied advance they worked in the front line dressing stations in the capacity of surgeons for days.

Персоналот на американскиот Црвен Крст во Битола. Од лево кон десно, во последниот ред се г-ца Роџерс и два локални работници. Во следниот ред се г-ца Роуз и г-ѓа Фримен. Во следниот ред се локални работници, мајорот Роџерс Перкинс, капетанот Остин, капетанот Фоцер, г-ца Кросли, поручникот Пол Иванишевич, поручникот Адамс. Во првиот ред се сираче од Битола, г-ца Маунтан, Др. Кис, капетанот Ленинг Мекфарланд, Др. Флод и г-ца Сакстон.


Двајцата воени офицери на фотографијата, капетаните Остин и Фоцер го организирале одделот за јавно здравје во Битола и биле членови на истиот. Др. Кис и Флод, две жени од Црвениот крст, биле на Балканот веќе година и пол. За време на офанзивата на сојузничките војски тие работеле на фронтот во теренските болници со денови како хирурзи.

July/Јули 1919

Source/Извор: https://lccn.loc.gov/2017669651

Share

© 2021, colorized.mk. All Rights Reserved